Algemene voorwaarden

1. Algemeen. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Salon Miranda en een cliënt waarop Salon Miranda deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Inspanningen. Salon Miranda zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap, zal zoveel als Salon Miranda redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
3. Afspraken. De cliënt moet verhindering van een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Salon Miranda melden. Een afspraak wijzigen of annuleren kan uitsluitend tijdens openingstijden, zowel telefonisch als per e-mail. Zegt de client de afspraak niet tijdig af, 24 uur van tevoren, of vergeet de client de afspraak dan zal Salon Miranda de behandeling in rekening brengen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Salon Miranda de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Salon Miranda moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt. Bij in gebreke blijven van betaling is Salon Miranda genoodzaakt na de verlooptijd van factuur en aanmaning het ter incasso te stellen aan een deurwaarder. De hieruit vloeiende kosten zullen geheel voor rekening van de cliënt komen.
4. Betaling. Betaling à contant of anders pin of chipknip. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. Salon Miranda geeft geen geld retour op gemaakte afspraken.
5. Persoonsgegevens en privacy. De cliënt voorziet vóór de eerste behandeling Salon Miranda van alle gegevens, waarvan Salon Miranda aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Salon Miranda neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart en behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Salon Miranda zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
6. Geheimhouding. Salon Miranda is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Salon Miranda verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
7. Aansprakelijkheid. Salon Miranda is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Salon Miranda is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Salon Miranda is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.
8. Beschadiging en diefstal. Salon Miranda heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Salon Miranda meldt diefstal altijd bij de politie.
9. Klachten. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking gemeld worden aan Salon Miranda. Salon Miranda moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Salon Miranda de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
12. Behoorlijk gedrag. De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Salon Miranda het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.
13. Recht. Op elke overeenkomst tussen Salon Miranda en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.
14.Op onze leveringen en diensten zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van de ANBOS, gedeponeerd 26 juni 1997 bij de griffie van de rechtbank te Den Haag. Deze zijn ter inzage in de salon aanwezig.
15. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.
16. Wij werken met aanbetalingen voor alle behandelingen. Deze aanbetaling is 30% van de behandeling. Dit bedrag wordt verrekend als u gekomen bent. Mocht u de afspraak (niet op tijd) afzeggen of niet nakomen dan komt de aanbetaling te vervallen.